Stadgar

VÄNFÖRENINGENS STADGAR

 

Stadgar 2017

 

§ 1 Namn och säte

 

Föreningens namn är Plugged Records Vänner. Föreningen har sitt säte i Nacka kommun.

 

§ 2 Form & Ändamål

 

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Föreningen skall arbeta för att

bredda kulturutbudet och främja ett levande musik- och kulturliv i Stockholm.

skapa arbetstillfällen för etablerade musiker.

uppmuntra utövandet av jazz-, blues och improviserad musik.

arrangera konserter eller andra kulturarrangemang för att uppfylla dessa mål.

 

§ 3 Medlemskapet

 

Som medlem antas alla som vill verka för föreningens målsättning, som godkänner stadgarna och årligen betalar föreningens medlemsavgift. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

 

§ 4 Styrelse

 

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och minst en suppleant. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

 

§ 5 Revisor

 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 

§ 6 Årsmötet

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första tre månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för förra året

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för förra året

8. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

10. Årets verksamhetsplan

11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

12. Val av årets ordförande

13. Val av årets kassör

14. Val av årets övriga ledamöter

15. Val av årets suppleanter

16. Val av årets revisorer

17. Val av årets valberedare

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande

 

§ 7 Extra årsmöte

 

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

 

§ 8 Beslutsformer

 

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud). Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så har ordförande utslagsröst.

 

§ 9 Firmateckning

 

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

 

§ 10 Verksamhetsår

 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

 

§ 11 Stadgeändring

 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

 

§ 12 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

 

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Copyright © All Rights Reserved